NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
wellness centra – WELLMA spa s.r.o.

Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti
návštěvníků WELLNESS CENTRA a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Vstup do wellness je určen výhradně za účelem relaxace. 
Maximálně pro 4 osoby současně.

Návštěvník má umožněn vstup do WELLNESS CENTRA v provozní době dle objednávky.
Vstupem do WELLNESS se podrobuje návštěvnímu řádu WELLNESS CENTRA a pokynům zodpovědných pracovníků.

V prostorách wellness centra je každý návštěvník povinen se chovat tak,
aby svým chováním neohrozil bezpečnost ani zdraví své nebo ostatních návštěvníků.
Před vstupem do wellness centra si návštěvník vyzvedne čisté prádlo – ručník a prostěradlo
(případně župan či přezůvky za příplatek).

 

Všechny úkony po příchodu do wellness se provádí v následujícím pořadí:

1. Seznámení se s návštěvním řádem a vyzvednutí si na recepci (nebo nachystané přímo ve wellness)
čisté prádlo určené do wellness.

2. Vstup do šaten je již čistá zóna, proto prosíme o vyzutí obuvi před šatnami
a její odložení i se svrchníky před recepcí.

3. Odložení oděvů v šatnách. Před vstupem do sauny odložte rovněž brýle, šperky, koupací čepice, obuv, apod.

4. Provést řádné omytí celého těla mýdlem a řádné opláchnutí mycího přípravku čistou vodou
a až poté se návštěvník zabalí do prostěradla či županu a postupuje dále do wellness.

5. Do sauny platí přísný zákaz vstupu v plavkách.
Do sauny se vstupuje s čistou saunovou plachtou (prostěradlem), kterou si návštěvník
podloží celé tělo a usedne, nebo ulehne na zvolenou pryčnu.
Využití vířivky je možné i v plavkách. Použití plavek ve vířivce je na zvážení každého návštěvníka.

6. Použití wellness zařízení je dle libosti návštěvníka a objednané doby.
Doporučujeme ovšem dodržovat doporučená pravidla, zejména pro saunování.

 

Zákaz vstupu do WELLNESS CENTRA

Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi,
parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti,
v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
Osobám opilým nebo pod vlivem omamných látek.
Zvířatům.

 

Povinnosti návštěvníků

Před každým vstupem do vířivky jsou návštěvníci povinni se řádně osprchovat.
Vždy důkladně umýt veškeré kosmetické přípravky a dodržovat osobní hygienu.

Vždy po východu ze sauny je návštěvník povinen použít sprchu, nebo ochlazovací vědro.
Upozorňujeme návštěvníky, že vířivka není bazén ochlazovací, proto nikdy nevstupujte do bazénové vody
bez dostatečného osprchování těla za použití mýdla

a krátkého odpočinku na lehátku.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu.

Do wellness mají vstup povolen pouze osoby starší 3 let.

Osobám mladším 15 let je přístup do celého wellness povolen v doprovodu dospělé osoby.
Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.

Pozdním příchodem se doba pobytu zkracuje.
Objednavatel uhradí provozovateli ušlou tržbu, pokud se nedostaví v předem rezervovanou dobu.

Zachovávat čistotu všech míst wellness a při svém jednání dbát
bezpečnosti vlastní i ostatních.

Předměty nalezené v prostorách wellness centra je nálezce povinen
odevzdat pracovníkovi wellness.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou
způsobeny na zařízení provozovatele nebo na majetku ostatních osob.

Návštěvník je povinen opustit provoz wellness centra a jít do šatny
tak, aby byl připraven opustit prostory wellness před ukončením doby
pronájmu a to včetně převlékání, vysoušení vlasů a podobně.

Pro poskytnutí první pomoci lze přivolat pracovníka wellness, který dle potřeby přivolá lékařskou pomoc.
Při jakémkoli náznaku nevolnosti opusťte prohřívárnu, běžte se zchladit a odpočinout si.

Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců, mohou návštěvníci uplatňovat na recepci.

Návštěvníci se na mokrých podlahách musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli úrazům.
Provozovatel – WELLMA spa s.r.o. nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci
způsobí vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů.

Každý návštěvník je povinen používat veškeré vybavení wellness šetrně a bezpečně.

V případě, že dojde ze strany zákazníka k jakémukoliv poškození na zařízení wellness,
je povinen vzniklou škodu ohlásit a uhradit.

Při porušení provozního řádu není odvolání

 

Zakázané činnosti ve WELLNESS CENTRU

Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
Vzájemně se potápět.
Volat o pomoc bez příčiny.
Rušit klid ostatních návštěvníků.
Vstupovat do saun v plavkách a bez suché a čisté plachty určené k saunování.
Použití wellness v době mimo provoz není přípustné z bezpečnostních důvodů.

Znečišťovat vodu a ostatní prostory wellness zejména močením, pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě,
odhazováním odpadků a používáním mýdla a dalších hygienických pomůcek mimo určená
místa (pro řádné omytí těla pomocí mýdla slouží sprcha).

Alkohol je přípustný pouze v malém množství.
Konzumace jakéhokoliv jídla je možná pouze mimo vířivku a saunu.
Je povolena výhradně konzumace jídla a nápojů zakoupených v našem wellness.
Konzumace vlastních potravin a nápojů není dovolena.

V celém objektu i před ním platí přísný zákaz kouření.

Vstupovat do prostoru wellness se žvýkačkou.

Vstup do vířivky a do saun je povolen pouze bosou nohou.
Jakákoliv obuv v těchto prostorách je zakázána. V ostatních prostorách wellness centra
je možno se pohybovat bosou nohou či v přezůvkách.

Vodit do wellness psy nebo jiná zvířata.
Používat jakékoliv holící přístroje.

 

Vyloučení z návštěvy WELLNESS CENTRA

Z prostor wellness bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí
nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných
pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech wellness na vyzvání, může odpovědný pracovník
požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.

 

Závěrečná ustanovení

Provoz wellness centra je pouze na objednávku (telefonicky, emailem) pro uzavřené skupiny osob.
Bez objednání se návštěvník nemůže domáhat využití wellness centra.

Platit je možno hotovostí v Kč nebo platební kartou.

Zakoupením dárkového poukazu můžete udělat radost svým blízkým či přátelům!

Těšíme se na vás!